Regulamin sklepu

 

Postanowienia ogólne

 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i korzystania z usług oferowanych w naszym sklepie internetowym.

1.2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Trener Personalny Radosław Kojta, NIP:5423010209, REGON: 369104630, zwaną dalej “Sprzedawcą”, z siedzibą pod adresem ul. Leszczynowa 47 lok. 2, 15-811 Białystok

1.3. Sklep internetowy oferuje cyfrowe produkty związane z indywidualnym planem treningowym, indywidualną dietą i innymi podobnymi usługami.

1.4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są w formie cyfrowej i dostępne są do pobrania po zakupie.

1.5. Czas realizacji usługi rozpisania indywidualnego planu treningowego i indywidualnej diety wynosi około 7 dni roboczych.

Zamówienia

2.1. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.2. Zamówienia można składać przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail. Potwierdzenie zawiera podsumowanie zamówienia oraz informacje dotyczące płatności.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta.

Płatności

3.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A..

3.2. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:

3.3. Płatności za zamówione produkty należy dokonać zgodnie z wybraną metodą płatności.

3.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3.5. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, Klient otrzyma informację o dostępności zakupionych produktów oraz linki do pobrania cyfrowych plików.

3.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Gwarancja jakości

 

4.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były wysokiej jakości i zgodne z opisem.

4.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4.3. W przypadku reklamacji dotyczącej zakupionych produktów, Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta pod podanym adresem e-mail: rktrener@gmail.com

4.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ochrona danych osobowych

 

5.1. Sprzedawca dba o ochronę prywatności danych osobowych Klienta i stosuje odpowiednie środki zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

5.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług zgodnie z zawartą umową.

5.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

 

Warunki korzystania z usług

 

6.1. Usługi oferowane w sklepie internetowym, takie jak indywidualne plany treningowe i indywidualne diety, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

6.2. Klient nie ma prawa udostępniać zakupionych produktów osobom trzecim, kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać je w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy.

6.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie zakupionych produktów oraz za skutki ich niewłaściwego stosowania.

 

Postanowienia końcowe

 

7.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Klientem a Sprzedawcą.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.

7.3. W przypadku sporu między Klientem a Sprzedawcą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7.4. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące działalności sklepu internetowego należy kierować do Obsługi Klienta pod podanym adresem: rktrener@gmail.com lub numer telefonu 531394292

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i życzymy powodzenia w osiąganiu swoich celów treningowych i zdrowotnych!

 

Administrator danych osobowych

 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego jest Trener Personalny Radosław Kojta, z siedzibą pod adresem ul. Leszczynowa 47 lok. 2, 15-811 Białystok, NIP: 5423010209, REGON: 369104630, zwana dalej “Sklep”.

1.2. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail rktrener@gmail.com lub za pomocą innych dostępnych środków kontaktu podanego w sekcji “Kontakt” na stronie Sklepu.

 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 

2.1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Sklep są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez Sklep, w tym realizacji zamówień, dostarczania produktów, obsługi płatności oraz udzielania informacji dotyczących zamówień.

2.2. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

3.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej “RODO”.

 

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

4.1. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sklep: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) prawo żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4.2. W celu skorzystania z ww. praw, Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.2.

 

Ochrona danych osobowych

 

5.1. Sklep podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

5.2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

6.1. Przesyłając zamówienie lub korzystając z usług Sklepu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz Polityce Prywatności.

6.2. Klient ma prawo w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

7.1. Sklep przechowuje dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub inaczej zostanie określone w Polityce Prywatności.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

8.1. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, takich jak dostawa towarów, obsługa płatności, obsługa reklamacji. Podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności danych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zmiany w regulaminie

 

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Klient zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 

10.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy między Sklepem a Klientem i obowiązuje od chwili rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług Sklepu.

10.2. W przypadku wystąpienia sporu między Sklepem a Klientem wynikającego z przetwarzania danych osobowych, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i postępowania polubownego.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy RODO.

10.4. Regulamin wchodzi w życie od dnia 29.06.2023 i obowiązuje do odwołania.

×
×

Koszyk